ผู้ดูแลผู้สูงอายุ

September 12, 2019

กายบริหารสำหรับ ผู้ป่วยติดเตียง

ประเทศไทยกำหนดนิยาม “ผู้สูงอายุ” ไว้ในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ. 2546 มาตรา 3 “ผู้สูงอายุ” หมา...
Read more

September 12, 2019

10 วิธีการดูแลรถเข็นไฟฟ้าเบื้องต้นของผู้สูงอายุ

รถเข็นไฟฟ้าก็เปรียบเสมือนปัจจัยที่ 5 ของคนพิการหรือผู้สูงอายุ เป็นเหมือนสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะด...
Read more

May 30, 2019

แนวทางกายภาพบำบัด สำหรับผู้สูงอายุที่ติดบ้านและติดเตียง

     กายภาพบำบัดผู้สูงอายุที่ติดบ้านและติดเตียง คือ การฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยในเรื่องต่าง ๆ เช่น ...
Read more