บ้านพัก ผู้สูงอายุ

September 12, 2019

กายบริหารสำหรับ ผู้ป่วยติดเตียง

ประเทศไทยกำหนดนิยาม “ผู้สูงอายุ” ไว้ในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ. 2546 มาตรา 3 “ผู้สูงอายุ” หมา...
Read more

September 12, 2019

10 วิธีการดูแลรถเข็นไฟฟ้าเบื้องต้นของผู้สูงอายุ

รถเข็นไฟฟ้าก็เปรียบเสมือนปัจจัยที่ 5 ของคนพิการหรือผู้สูงอายุ เป็นเหมือนสิ่งที่ช่วยอำนวยความสะด...
Read more

July 4, 2019

สถานดูแลผู้สูงวัยแบบไปเช้าเย็นกลับ หรือ “Day Care”

ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านราว 2% ของจำนวนประชากรผู้สูงอายุทั้งประเทศ ซึ่งกล...
Read more

May 30, 2019

7 Longstay น่าอยู่ สำหรับผู้สูงอายุในเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่นับเป็นจังหวัดลำดับต้นๆ ของประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินิยมเล...
Read more