กู๊ดเนอร์สซิ่งโฮม

กู๊ดเนอร์สซิ่งโฮม

กู๊ดเนอร์สซิ่งโฮม : กาลเวลาเปลี่ยน วิถีชีวิต  ย่อมมีการเปลี่ยนแปลง การบริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยสูงอายุ
ระยะพักฟื้น ก็เฉกเช่นเดียวกัน ย่อมต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นในด้านร่างกาย
และจิตใจ ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในสังคมไทยปัจจุบันนั้นมีวิถีชิวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างมาก
จากเดิมผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้นหรือบุคคลอันเป็นที่รักของท่าน จะมีบุตรหลานค่อยช่วย
เหลือและดูแลทั้งในเรื่องการใช้ชีวิตประจำวัน หรือเวลาเจ็บป่วยก็จะพาไปพบแพทย์
และในเรื่องต่างๆอีกมากมาย  แต่มาบัดนี้วิถีชีวิตของสังคมไทยรุ่นใหม่เปลี่ยนแปลงไปมาก
เราศูนย์บริการดูแลผู้สูงอาย กู๊ดเนอร์สซิ่งโฮม ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยมาเติมเต็มในส่วนที่ขาดหาย
ไปให้กับสังคมรุ่นใหม่ โดยเราจะเป็นผู้ให้บริการการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยสูงอายุระยะพักฟื้น
ด้วยทีมงานบริหารที่มีประสบการณ์กว่า15 ปี และเจ้าหน้าที่ที่บริการดูแลที่ผ่านการอบรม
อย่างมืออาชีพ   ที่จะคอยบริการการดูแลแก่บุคคลอันเป็นที่รักยิ่งนั้น ด้วยความรัก ความอบอุ่น
เปรียบเสมือนท่านได้อยู่บ้านของตนเอง ดังคำที่ทีมงานกู๊ดเนอร์สซิ่งโฮมได้ตั้งปณิธานว่า

สิ่งอำนวยความสะดวก

 ให้บริการ การดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้นแบบอยู่ประจำตลอด 24 ชั่วโมง
โดยทีมงานมากประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ในด้านการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้น
ท่านจึงมั่นใจว่าบุคคลอันเป็นที่รักของท่าน จะได้รับการดูแลที่ถูกสุขลักษณะอนามัยและให้
การดูแลด้วยความรักความอบอุ่นแก่ท่าน

การให้บริการดูแลแยกตามอาการ
– ให้บริการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพักฟื้นทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้บางและไม่ได้เลย
– ให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่เป็น อัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นอัลไซเมอร์ ความจำเสื่อม-หลงลืม
– ให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องให้อาหารทางสายยาง
– ให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้นที่เจาะคอและให้อาหารทางสายยาง
– ให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้นที่ต้อง ล้างไตตรงหน้าท้อง ใส่สายสวนปัสสาวะและ
ที่เป็นแผลกดทับ
– ให้บริการดูแลผู้ที่ต้องการพักฟื้นหลังจากออกจากโรงพยาบาล
– และอื่นๆ ที่แพทย์ไม่ระบุว่าเป็นโรคติดต่อ

สิ่งที่ผู้รับบริการจะได้รับ
– การดูแลตลอดระยะเวลา24ชั่วโมง
– บริการการดูแลช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวัน.
-ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย-จิตใจ
– จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
– บริการทำความสะอาดของใช้สวนตัว เช่น เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม
– ได้รับบริการทำกายภาพบำบัดเบื้องต้น
– ได้รับบริการในเรื่องอาหาร ทั้ง3มื้อ และ อาหารว่าง
– สำหรับผู้ที่ให้อาหารทางสายยาง วันละ4-5มื้อ หรือ ตามแพทย์ที่ระบุ
– จัดไห้มีกิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ
– ให้บริการพาไปตรวจตามแพทย์นัด(หากญาติไม่สะดวก)
– ห้องพัก พร้อม เครื่องปรับอากาศ
– ห้องน้ำ  พร้อม น้ำอุ่น – น้ำเย็น
– ควบคุมการทำงานด้วยกล่องวงจรปิด
– และอื่นๆตามความเหมาะสม

เอกสารที่ต้องเตรียมมาในวันเขารับบริการ
– สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับบริการและของญาติผู้รับผิดชอบ
– สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับบริการและญาติผู้รับผิดชอบ
– สำเนาหรือบัตรการใช้สิทธิการรักษา
– ยาและเวชภัณฑ์ของผู้รับบริการ
– ของใช้สวนตัวของผู้รับบริการ(ถ้ามี)
– ประวัติการรักษา(ถ้ามี )
– พร้อมค่าใช้จ่ายล่วงหน้า1เดือน
** หมายเหตุ : ญาติผู้รับผิดชอบต้องแจ้งอาการของผู้รับบริการอย่างแท้จริง
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการเอง

บริการอื่นๆ ที่ไม่รวมกับค่าบริการ
– ค่าบริการทางการแพทย์
– ค่ายาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
– อาหารเสริมพิเศษตามแพทย์สั่ง
– ค่ารถรับ-ส่งและเจ้าหน้าที่พาไปตรวจตามแพทย์นัด
– ค่าผ้ารองซับและผ้าอ้อมในกรณีที่จำเป็นต้องใช้
– ของใช้ประจำวัน เช่น สบู่ แป้ง ยาสีฟันฯลฯ

อัตราค่าบริการ
การบริการดูแลของเรามีทั้งแบบรายเดือน / แบบรายสัปดาห์
อัตราค่าบริการ ติดต่อสอบถามที่ 089-491-4473 หรือ 089-479-0057 ตลอด 24 ชั่วโมง

not found

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ
  • พยาบาลดูแล
  • ระบบเตือนฉุกเฉิน
  • เข้าพักระยะยาว
  • เข้าพักระยะสั้น

สถานที่

not found