ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุศรีวารีเฮลท์แคร์เซ็นเตอร์

สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการมาพักฟื้นเพื่อฟื้นฟูร่างกาย ดูแลโรคเจ็บป่วยเรื้อรัง สมองเสื่อม อัลไซด์เมอร์
รวมทั้งผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีมาพักอาศัยในวัยหลังเกษียณ โดยศูนย์ดูแลผู้สูงอายุศรีวารีเฮลท์แคร์
มีการบริการดูแลสุขภาพและการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ป่วย ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพชีวิต มีความสุข
และช่วยลดความกังวลของลูกหลานที่ต้องทำงานได้

ผู้ป่วยที่มีปัญหาซ้ำซ้อน ผู้ป่วยสมองเสื่อม อัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้ป่วยเรื้อรัง ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
บริการให้อาหารทางสายยาง บริการดูดเสมหะ สายสวนปัสสาวะ ดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ฯลฯ
ตลอด 24 ชั่วโมง

การดูแลระยะสั้นเป็นการดูแลผู้สูงอายุในช่วงเวลา 4-6 สัปดาห์หรือมากกว่า โดยจัดเป็น Program ของการรักษาและฟื้นฟู
การกายภาพบำบัด และช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวันบางอย่าง เมื่ออาการดีขึ้นผู้สูงอายุก็สามารถกลับบ้านได้
หรือการฝากดูแลผู้สูงอายุในช่วงที่ญาติไม่สะดวกในการดูแลที่บ้านช่วงเทศกาลวันหยุดพิเศษต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ วันหยุดพักผ่อนของผู้ดูแล

การดูแลระยะยาวบริการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
หรือไม่ต้องการพักอาศัยอยู่ที่บ้านเนื่องจากมีภาวะสุขภาพที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ หรือญาติ ลูกหลานไม่สามารถให้การดูแลเองได้
ส่วนมากมักอยู่ในสถานพยาบาล เป็นระยะเวลานานเป็นปี เช่น กลุ่มผู้สูงอายุอัลไซด์เมอร์ พาร์กินสัน หลอดเลือดสมอง ฯลฯ
และผู้สูงอายุที่ประสบภาวะยากลำบากอันเนื่องมาจากจากการเจ็บป่วยเรื้อรัง ต้องได้รับการดูแลในด้านการรับประทานยา
การรับประทานอาหาร การช่วยเหลือเรื่องกิจวัตรประจำวัน
ให้การดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ แบบองค์รวม คือ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม ผู้สูงอายุทุกท่านจะได้รับการดูแล
และได้รับบริการตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้นเพื่อวางแผนประเมินการดูแลฟื้นฟูสุขภาพต่อไป

 

– บริการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาซ้ำซ้อน
– บริการดูแลผู้สูงอายุระยะสั้น / ระยะยาว
– บริการดูแลผู้สูงอายุรายวัน

คลีนิคกายภาพบำบัด ให้บริการทางกายภาพบำบัดในเรื่องการ รักษา ฟื้นฟู ป้องกัน และส่งเสริม รวมถึงให้คำปรึกษา โดยนักกายภาพบำบัดเชี่ยวชาญ

ประเภทของการให้บริการและรักษา
– ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
– ระบบประสาท
– การรักษาทางวารีบำบัด
– การรักษาทางด้านกีฬา

บริการ
บริการดูแลผู้สูงอายุและกายภาพบำบัด และดูแลผู้ป่วยระยะพักฟื้น ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมงานแพทย์ นักกายภาพบำบัด
นักบริบาลที่ได้รับการฝึกฝนมา ทั้งด้านการบริบาล ฟื้นฟูร่างกายและจิตใจตลอดจนการให้บริการแก่บุคคลที่ท่านรักด้วยความรัก
ความอบอุ่นเสมือนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
– บริการฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย จิตใจ สังคม
– บริการกายภาพบำบัด
– บริการตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้น พร้อมลงบันทึกรายงานอาการผู้ป่วย
– บริการเสื้อผ้า พร้อมทำความสะอาดเสื้อผ้า ปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน หมอนข้าง และอุปกรณ์ต่างๆ
– กิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนา ตักบาตร ถวายสังฆทาน ฟังธรรมะ พาไปทำบุญที่วัด
– การเดินพักผ่อนยามเย็น
– การออกกำลังกาย

การกายภาพบำบัด
ลักษณะและวิธีในการให้บริการ
– การรักษาด้วยเทคนิคทางกายภาพบำบัด (Manual Techniques)
– การฟื้นฟูร่างกาย (Rehabilitation)
– การรักษาด้วยการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด (Modalities)
– การออกกำลังกาย (Exercises)
– วารีบำบัด (Hydrotherapy)
– การออกกำลังกาย (Exercises)

ค่าบริการ
– ห้องขวัญมุข (ห้องรวม สะอาด สะดวก สบาย) 16,000-20,000 บาท/เดือน แอร์+พัดลม+ทีวี+ห้องน้ำ
– ห้องมณีจันทร์ (ห้องรวม สะอาด สะดวก สบาย) 16,000-20,000 บาท/เดือน แอร์+พัดลม+ทีวี+ห้องน้ำ
– ห้องพิเศษ 2 เตียง 23,000 บาท/เดือน แอร์+พัดลม+ทีวี+ห้องน้ำ
– ห้องพักรายวัน 1,000 บาท/วัน แอร์+พัดลม+ทีวี+ห้องน้ำ

สิ่งที่ไม่รวมในค่าบริการ
– 
ค่ายา และเวชภัณฑ์ ทางการแพทย์อื่นๆ เช่น สายสวนปัสสาวะ, สายให้อาหาร, ชุดทำแผลปลอดเชื้อ ค่าออกซิเจน
– ค่าแผ่นรองซับ และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ในกรณีที่คนไข้จำเป็นต้องใช้
– ค่าพาหนะ รับ-ส่ง โดยกะทันหัน เช่น ค่ารถพยาบาล
– ค่าคอร์สทำกายภาพบำบัดเฉพาะบุคคล
– ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ แป้ง ยาสีฟัน ยาสระผม เป็นต้น
– กรณีการให้อาหารทางสายยาง ค่าบริการเพิ่มอีก 3,000 บาทต่อเดือน
– กรณีมีแผลกดทับ ค่าบริการเพิ่ม 500-2,000 บาทต่อเดือน
– ค่าดูแลพิเศษ เช่น การเฝ้าไข้เฉพาะบุคคล
– ค่าใช้จ่ายที่พิเศษเช่น ค่ารถบริการรับ-ส่งกรณีผู้ป่วยจำเป็นต้องพบแพทย์นตามนัด
– การพาพักผ่อนนอกสถานที่

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันเข้ารับบริการ
– สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประชาชนของญาติ และของผู้เข้าพัก อย่างละ 1 ชุด
– ประวัติการรักษา/ ยาประจำ/ บัตรนัดของแพทย์ (ถ้ามี)
– ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ แป้ง แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ยาสระผม หวี น้ำยาบ้วนปาก โลชั่น ทิชชู่ ผ้าอ้อม/แพมเพิร์ส/แผ่นรองซับ เวชภัณฑ์ต่างๆ
– ชำระค่าบริการ 1 เดือน ส่วนค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองอื่นๆ คิดรวมค่าใช้จ่ายในเดือนถัดไป

บริการรถพยาบาล รับส่งผู้สูงอายุ /ผู้ป่วย ตลอด 24 ชม.

not found

สิ่งอำนวยความสะดวก

  • กิจกรรมนอกสถานที่
  • กิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ
  • พยาบาลดูแล
  • ระบบเตือนฉุกเฉิน
  • สระว่ายน้ำ
  • สวน สนามหญ้า
  • เข้าพักระยะยาว
  • เข้าพักระยะสั้น

สถานที่

not found